Szepetnek Községi Önkormányzat Bizottsága

 

Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság

A bizottság feladatai:

 • felel a vagyonnyilatkozatok kezeléséért,
 • ügyrendi kérdésekben állást foglal a képviselő-testületi üléseken,
 • ellátja a képviselő-testületi ülésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket,
 • ellátja a Mötv.-ben szabályozott feladatokat az önkormányzati képviselők, polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatokat, illetve mindazokat a feladatokat, amelyeket egyéb önkormányzati rendeletek a hatáskörébe utalnak,
 • a bizottság közreműködik településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek kidolgozásában, véleményezi az erre irányuló javaslatokat,
 • közreműködik a bizottság tevékenységét érintő rendeletekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítésében.
 • feladata a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, folytatása, ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése, a szellemi vonzerő növelése, a hagyományos ünnepek közismertté tétele
 • a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, programok szervezése
 • családbarát rendezvények támogatása, együttműködés a helyi családi napközi, óvoda és iskola vezetésével a megvalósulás érdekében
 • iskolarendszeren kívüli kulturális programok szervezése
 • az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatása
 • civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, egyházakkal való szoros kulturális együttműködés, a nemzetiségi kultúrák megismertetésének támogatása
 • helyi sportrendezvények, tömegsport szervezése
 • kapcsolat építésének folytatása a testvértelepülések kulturális és sportéletével
 • a helyi sajtó (újság, honlap, falutévé) folyamatos üzemeltetése
 • pályázati lehetőségek, anyagok véleményezése

 

A bizottság tagjai:

 

Nyáriné Dr. Aleksza Magdolna   elnök
Gáspár József   elnökhelyettes
Csondor Bernadett   tag
Zavaczkyné Tarr Szilvia   tag

 

 

Lap tetejére